Prensip pou bay Vitamin A ak Remèd vè

Aprann prensip pou bay timoun 6 mwa jiska 5 lane sèvis sipleman vitamin A ak remèd vè (SVA + RVA)

Prensip SVA yo
 6-11 mwa - Ble

Vitamin A nan kapsil ble yo pou timoun ki gen 6-11 mwa.

Vitamin A nan kapsil wouj yo se pou timoun ki gen 12-59 mwa—oubyen 1 an jiska 5 an. Depi timoun nan rive nan laj 5 an, li pa bezwen sipleman vitamin A ankò.

Prensip pou bay remèd vè
Mwatye remèd vè

Timoun ki gen laj 12-23 mwa (1-2 zan) dwe pran mwatye yon grenn remèd vè.

Yon grenn remèd vè antye

Timoun ki gen laj 24-59 mwa (2-5 zan) ka pran yon grenn antye.

TOUJOU kraze tout grenn remèd vè yo pou tout timoun ki poko gen 5 lane Lè w kraze grenn yo sa ede evite ke timoun lan trangle

Frekans

Timoun yo pran sèvis yo chak 4-6 mwa—oubyen 2-3 fwa nan yon ane.

Ministè Sante Piblik (MSPP) ka petèt gen lòt prensip li bay sou frekans dozaj yo

Benefis SVA+RV

Bay SVA+RV regilyèman ede timoun yo vin pi fò, kenbe je yo an sante, epi ede yo elimine vè pou pi bon nitrisyon.  

Elijibilite

Itilize 3 kritè sa yo pou deside si yon timoun ka resevwa sèvis yo:

  • Laj
  • Dènye dòz
  • Eta sante li nan moman an

Laj

Vitamin A

0-59 mwa

(6 mwa jiska 5 an)

6-11 mwa - Ble

Timoun ki gen 6 – 11 mwa kapab resevwa Kapsil ble vitamin A a. Pinga bay yon timoun ki gen pi piti ke 6 mwa vitamin A.

Timoun ki gen 12 – 59 mwa (1 – 5 an) kapab resevwa kapsil wouj vitamin A a. Pa bay timoun ki gen 5 an oubyen plis vitamin A.

Remèd vè

12-59 mwa

(1 an jiska 5 an)

Mwatye remèd vè

Timoun ki gen 12-23 mwa (1 – 2 an) kapab resevwa mwatye yon grenn remèd vè. Pinga bay timoun ki gen pi piti pase 12 mwa remèd vè.

Yon grenn remèd vè antye

Timoun ki gen 24-59 mwa (2 – 5 an) kapab resevwa yon tablèt antye. Pinga bay timoun ki gen plis pase 59 mwa remèd vè (5 an).


Dènye dòz

Vitamin A

Pinga bay vitamin A avan 1 mwa pase apre dènye dòz la. Dozaj rekòmande a se chak 4-6 mwa.

Remèd vè

Pinga bay remèd vè anvan 1 mwa pase depi denye dòz la. Dozaj rekòmande a se chak 4-6 mwa.


Eta sante

Vitamin A

Difikilte pou respire

Sèl rezon sante ki ka fè yon timoun pa dwe resevwa vitamin A se si li gen difikilte grav pou respire jodi a.

Yon grip oswa nen bouche se pa menm bagay ak grav difikilte pou respire. Timoun ki gen grip kapab pran vitamin A.

PINGA bay timoun ki gen grav difikilte pou respire vitamin A. Yon timoun ki gen grav difikilte pou l respire bezwen swen ijan. Gwo difikilte pou respire ogmante risk pou toufe.

Refere timoun nan pou swen medikal an ijans. Si yon timoun pa jwenn vitamin A jodi a, pa janm bay paran timoun nan vitamin A pou li ale lakay li pou bay timoun nan pita.

Remèd vè

Gen 4 pwoblèm sante pou tcheke anvan ou bay yon timoun remèd vè:

Difikilte pou respire
  • Grav difikilte pou respire jodia.

  • L ap vomi jodi a
  • Fever today
  • Dyare grav jodi a

Pinga bay timoun ki gen nenpòt nan pwoblem sante sa yo remèd vè. Refere timoun nan pou swen medikal Yon timoun ki gen grav difikilte pou l respire bezwen swen ijan. Si ou pa bay yon timoun remèd vè jodi a, pinga janm voye remèd a lakay li pou paran li bay li l pita

Prevansyon enfeksyon

Bon jan pratik pou evite enfeksyon

Ou dwe pran prekosyon pou anpeche enfeksyon. Timoun ka transmèt enfeksyon antre yo oubyen sa ka transmèt ant ou menm ak timoun lan. Swiv 2 pi bon pratik prevansyon enfeksyon yo pou ou ka kenbe timoun ou an ak ou menm an sekirite.

Netwaye ak dezenfekte

Lave men yo

Premyèman, ou dwe netwaye oubyen lave men ou yo. Fè sa anvan ou bay chak timoun medikaman. Ou dwe netwaye oubyen lave men ou yoanvan ak apre ou fin bay yon timoun ki malad medikaman.

Dezyèman, ou pa dwe touche yon timoun lè ou ap ba li sèvis.

Lave men ou ak dezenfektan ki fet ak alkòl, oubyen savon ak dlo pwòp .

Netwaye men yo ak sizo yo tou

Apre ou fin bayVitamin A netwaye lwil ki sou men ou yo epi ki sou sizo yo. Pratik sa evite men ou yo ak sizo a gen lwil epi vin glise.

Evite kontak dirèk

Sèlman paran timoun nan ki dwe manyen l Paran an sipòte tèt timoun nan epi ede l louvri bouch li.

Bay vitamin A - Wouj

Pou bay vitamin A, ajan sante a peze lwil la nan bouch timoun nansan li pa touche timoun nan.

Pou bay remèd vè ,ajan sante a mete dousman mwatye yon grenn oubyen yon grenn antye nan bouch timoun nansan li pa touche timoun nan.

Pou bay SVA+RV

Vitamin A

Lave men yo

Lè ou fin deside si timoun nan kapab pran vitamin A, premye bagay ou dwe fè se itilize savon ak dlo pou ou lave men ou yo.

Asire ou timoun nan poze. Se yon etap enpòtan pou ou asire ou timoun nan pap trangle. Pinga ou janm fòse yon timoun pran vitamin A epi pa bay yon timoun kap kriye li. Tann timoun nan poze oubyen mande pou timoun nan retounen apre. Yon paran kapab eseye fè ti mache ak timoun nan pou eseye kalme li.

Apre ou fin asire ou timoun nan poze, chwazi dòz vitamin A ki korèk pou laj timoun nan.

6-11 mwa - Ble

Kapsil ble yo se pou timoun ki gen6 a 11 mwa.

Kapsil wouj yo se pou timoun ki gen 12 a 59 mwa (1 an jiska 5 an)

Apre, mande ajan sante a pou li sipòte tèt timoun nan epi ede louvri bouch timoun nan. Sonje ke se paran an ki dwe fè sa. Pou evite enfeksyon, ou pa dwe touche timoun nan.

Itilize sizo pou ou koupe tèt kapsil la.

Bay vitamin A - Wouj

San ou pa touche timoun nan, peze tout kapsil la nan bouch timoun nan. Jete po kapsil la.

Remèd vè

Apre ou fin deside si yon timoun kapab pran remèd vè, premye bagay pou ou fè se chwazi dòz kòrèk remèd vè a baze sou laj timoun nan.

Mwatye remèd vè

Pou timoun ki gen12 a 23 mwa(oubyen 1 an jiska 2 zan), bay mwatye yon grenn kraze. Sere rès mwatye a pou itilize li pou yon lòt timoun.

Yon grenn remèd vè antye

Pou timoun ki gen24 a 59 mwa(oubyen 2 zan jiska 5 an), ba li yon grenn antye kraze.

Sonje: Si ou ap bayMebendazole, baytout timoun ki gen 12 a 59 mwa yon grenn antye

Remèd vè kraze

Apre, mete mwatye yon grenn oubyen yon grenn antye sou yon pòsyon papye kare ki pwòp. Pliye papye a an mwatye nan fòm triyang pou ou kouvri tout grenn nan. Itilize yon boutèy fayans pou kraze grenn nan byen fen. 

TOUJOU kraze grenn remèd vè pou TOUT timoun ki poko gen 5 an.

Apre ou fin kraze grenn nan, mande paran an si timoun nan konfòtab epi aisre ou ke timoun nan poze. Se yon etap enpòtan pou asire ou ke timoun nan pap trangle. Pinga w janm fòse yon timoun pran remèd vè oubyen bay yon timoun k ap kriye li. Tann timoun nan poze oubyen mande pou timoun nan retounen apre. Yon paran kapab eseye fè ti mache ak timoun nan pou eseye kalme li.

Mande paran an pou li sipòte tèt timoun nan epi ede l louvri bouch li. Sonje, se paran an ki dwe fè sa. Pou evite enfeksyon, ou pa dwe touche timoun nan.

Itilize yon papye pliye pou ou vide tou dousman poud grenn remèd vè a nan bouch timoun nan. Fè atansyon pou ou pa touche timoun nan.

Lòt fason ou ka kraze grenn yo

Si posib, kraze grenn remèd vè ak yon boutèy fayans oubyen yon ti pilon. Si ou pa genyen yon boutèy fayans, kraze grenn yo nan mitan de kiyè oubyen ak yon ti pilon.

Efè segondè

Efè segondè yo ra epi yo sèlman afekte 5 sou 100 timoun epi tou yo dire 2 jou pou pi plis. Si efè segondè yo dire plis pase de jou oubyen si gen lòt sentom ki devlope, chèche èd doktè.

Kèk efè segondè:

Anvi vomi

Vomi

Tèt fè mal

Pa gen apeti

Fontanèl anfle (Pati ki mou nan tèt tibebe a)

Ti vant fè mal

Dyare

Fatig